یک جنگجوی ( کریس پرت ) ارتش برای جنگ در آینده دعوت می شود که سرنوشت بشریت به توانایی او بستگی دارد.

.A family man is drafted to fight in a future war where the fate of humanity relies on his ability to confront the past