فاجعه زمانی رخ می دهد که شهاب سنگی به شهر کوچکی برخورد می کند و محیط را غیرقابل سکونت می کند و همه چیز در اطراف را می کشد. برای دانلود زیرنویس فارسی فیلم برخاسته (Risen 2021) با ایران‌زیرنویس همراه باشید.

.Disaster unfolds when a meteor strikes a small town, turning the environment uninhabitable and killing everything in the surrounding area