جستجوی زیرنویس
Poster

دانلود زیرنویس The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) 2020

بیشتر بدانید:imdb

دانلود زیرنویس فارسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) 2020 ,persian The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) 2020 subtitle, زیرنویس فارسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) 2020 نسخه بدون سانسور ,zirnevis farsi The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) 2020 ,subtitle for The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) 2020 , ترجمه فارسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) 2020


دانلود زیرنویس انگلیسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) 2020

زیرنویس مورد نظر خود را نیافتید؟ :جستجوی دیگر قسمت های The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)

جدیدترین زیرنویسها
 • Year: 2020
 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King:Eternal Monarch.ALLEps.moonriverteam
  By moonriverteam1

  IPTV & WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King:Eternal Monarch.E16.moonriverteam
  By moonriverteam1

  IPTV & WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King:Eternal Monarch.E15.moonriverteam
  By moonriverteam1

  IPTV & WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King:Eternal Monarch.E14.moonriverteam
  By moonriverteam1

  IPTV & WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King:Eternal Monarch.E13.moonriverteam
  By moonriverteam1

  IPTV & WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King:Eternal Monarch.E12.moonriverteam
  By moonriverteam1

  IPTV & WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King:Eternal Monarch.E11.moonriverteam
  By moonriverteam1

  IPTV & WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King:Eternal Monarch.E10.moonriverteam
  By moonriverteam1

  IPTV webdl&hdtv کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E10.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E09.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv&IPTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E09.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E09.moonriverteam
  By moonriverteam1

  HDTVکلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E08.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv&IPTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E08.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E08.moonriverteam
  By moonriverteam1

  hdtv تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E07.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv&IPTV دو ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E06.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv&IPTV دو ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E05.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv&IPTV دو ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E04.moonriverteam
  By moonriverteam1

  SBS & IPTV Webdl.NF&HdTV دو ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E04.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv دو ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E04.moonriverteam
  By moonriverteam1

  hdtv دو ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E03.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv دو ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E02.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv دو ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E01.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv دو ورژن وب دی ال اضافه شد تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .国王:永远的君主더킹:영원의 군주.The King: Eternal Monarch.E01.moonriverteam
  By moonriverteam1

  webdl&hdtv تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E16.END.WEB.DL@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E16.END.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E15.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E15.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E14.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E14.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E13.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E13.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E12.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E12.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E11.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E11.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E10.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E10.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E09.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E09.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E08.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E08.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E07.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E07.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E06.WEB.DL[@KTteam[
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E06.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E05.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E05.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E04.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E04.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E03.WEB.DL.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E03.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E02.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E02.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E01.WEB.DL[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E01.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主_The King: Eternal Monarch NEXT & WEB-DL - All
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E16.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E15.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E14.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E13.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E16.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Jullieta - SaMaA @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E15.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E14.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E13.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E13.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E12.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E12.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E11.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E11.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E10.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E09.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E10.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E09.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E08.V2.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E08.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E08.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E07.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E06.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E05.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E04.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E03.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E02.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E01.NF.WEB-DL-Ao.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E07.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E06.V2.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E06.SBS.WEB-DL.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E06.1080i.IPTV.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E06.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E05.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E04.V2.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E04.SBS.WEB-DL.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E04.1080i.IPTV.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E03.SBS.WEB-DL.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E03.1080i.IPTV.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - SaMaA @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E04.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - SaMaA @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E03.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E02.V2.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E02.SBS.WEB-DL.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E02.1080i.IPTV.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E02.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  Nasrin - Setareye Shargh - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E01.WEB-DL.(PersianDreamTeam)
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E01.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - Nasrin - Setareye Shargh - SaMaA - Jullieta @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E16(END).sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانال و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E15.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانال و سایت ما  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E14.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانال و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E13.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E12.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E11.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E10.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E08.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E07.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E06.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E05.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E04.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر / رها/مانا / پریسا / سپیده /زهرا/ مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E03.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر / مانا / پریسا / سپیده / مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E02.sunflowermag 🌻🌻
  By sunflowermag

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر / زهرا / مانا / پریسا / سپیده / مریم دریافت سریعتر زیرنویس در کانل و سایت ما  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹: 영원 의 군주🌻🌻The.King.Eternal.Monarch.E01.sunflowermag 🌻🌻
  By zshkoo

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سحر / زهرا / مانا / پریسا / سپیده / مریم برای دریافت سریعتر زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E16.END👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & m@hsa| | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E15👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & m@hsa| | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E14👑Opus.SuB
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E14.WEB-DL👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 & m@hsa| | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E13👑Opus.SuB
  By m@hsa

  👑(Opus-Sub Team) Safira & m@hsa| | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E12👑Opus.SuB
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E12.WEB-DL👑Opus.SuB
  By m@hsa

  👑(Opus-Sub Team) Safira & m@hsa| | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E11👑Opus.SuB
  By m@hsa

  👑(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 & m@hsa| | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E10👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & m@hsa| | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E09👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 & m@hsa| | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E08👑Opus.SuB
  By m@hsa

  👑(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 & m@hsa| | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E07👑Opus.SuB
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E07.WEB-DL👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & M@hsa| | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E06👑Opus.SuB
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E06.WEB-DL👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & M@hsa| | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E05👑Opus.SuB
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E05.WEB-DL👑Opus.SuB
  By m@hsa

  👑(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 & m@hsa| | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E04👑Opus.SuB
  By m@hsa

  👑(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 & m@hsa| | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E03👑Opus.SuB
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E03.WEB-DL👑Opus.SuB
  By m@hsa

  👑(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 & m@hsa| | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E02👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & M@hsa | | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E01👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 | | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 더 킹 영원 의 군주👑The.King.Eternal.Monarch.S01E01.WEB-DL👑Opus.SuB
  By safira3000

  👑(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 | | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E08.720p.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E08.720p.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E08.720p.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO  

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E4 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E15.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E15.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E15.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E14.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E14.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E14.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E13.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E13.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E13.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E13 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E12.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E12.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E12.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E12 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E11.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E11.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E11.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E11 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E10.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E10.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E10.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E10 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E09.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E09.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E09.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E09 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E08 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E07.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E07.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E07.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E07 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E06.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E06.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E06.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E06 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E05.[KDramatube.ir]720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E05.[KDramatube.ir]540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E05.[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO  

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E05 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E04.Farsi[KDramatube.ir].720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E04.Farsi[KDramatube.ir].540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E04.Farsi[KDramatube.ir].1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E03.[KDramatube.ir].720p
  • The.King.Eternal.Monarch.E03.[KDramatube.ir].540p
  • The.King.Eternal.Monarch.E03.[KDramatube.ir].1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E03 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E02.480p.[KDramatube]
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E02 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.E01.480p.[KDramatube.ir]
  By KDrama_Tube

  بهترین ترجمه ی سریال سلطنت ابدی ترجمه اختصاصی KDramatube.ir ترجمه و زمانبندی: YISO & Candy 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch.All.EP.WEB-DL.DramaDL
  By AHEE

  تمامی قسمت ها. هماهنگ با نسخه سایت دراما دی ال @DramaDLL 

 • Farsi/Persian
  • The.King.Eternal.Monarch. E01 [DingoSub]
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • The king eternal monarch_E03.HDTV[@ianTeam]
  By Rose_nri

  تیم ترجمه ایان تیم@ianTeam 

 • Farsi/Persian
  • The King Eternal Monarch E 16 .[KDramatube.ir]720p
  • The King Eternal Monarch E 16 .[KDramatube.ir]540p
  • The King Eternal Monarch E 16 .[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube.ir Candy & YISO 

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EPS01-16.NF.WEBRip
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] The Complete Series, synced WEB-DL NF version. English lines added on selected episodes. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EPS01-16.200417-200612.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] The Complete Series, synced to NEXT. English lines added in some episodes. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EPS01-16.200417-200612.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EPS01-16.200417-200612.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EPS01-16.200417-200612.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] The Complete Series, synced to WiND/MaSK/0utlaw. English lines added in some episodes. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EPS01-16.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] The Complete Series, synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. English lines added on selected episodes. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP16.END.NF.WEBRip
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Series Finale, synced WEB-DL NF version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP16.END.200612.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Series Finale, synced to HDTV UNKNOWN (with advertisements) version. Subs for Backstreet Rookie preview are included after the drama ends, thanks to IQIYI. Runtime: 01:18:11. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP16.END.200612.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Series Finale, synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:15:34. Thank you for watching! Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP16.END.200612.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP16.END.200612.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP16.END.200612.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Series Finale, synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK version. Might work with 0utlaw version. Runtime: 01:16:19. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP16.END.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Series Finale. synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Thanks for watching. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP15.200606.NF.WEBRip
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP15.200606.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:19:35. Series finale next week! 6/12. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP15.200606.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP15.200606.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP15.200606.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK version. Might work with 0utlaw version. Runtime: 01:12:20. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP15.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP14.200605.NF.WEBRip
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP14.200605.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:10:28. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP14.200605.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP14.200605.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP14.200605.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK version. Might work with 0utlaw version. Runtime: 01:11:13. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP14.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP13.200530.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:11:53. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP12.200523.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV UNKNOWN (with advertisements) version. Runtime: 01:12:29. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永遠的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP12.200523.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:10:51. Added English lines. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP13.200530.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF AO version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP13.200530.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP13.200530.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP13.200530.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK version. Might work with 0utlaw version. Runtime: 01:12:30. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP13.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP12.200523.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP12.200523.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP12.200523.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK version. Might work with 0utlaw version. Runtime: 01:11:36. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP12.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP12.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF AO version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP11.200522.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Added English lines. Runtime: 01:10:59. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP11.200522.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP11.200522.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP11.200522.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK version. Might work with 0utlaw version. Runtime: 01:11:44. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP11.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP11.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF AO version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP10.200516.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV UNKNOWN (with advertisements) version. Runtime: 01:12:51. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP10.200516.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP10.200516.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP10.200516.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK version. Might work with 0utlaw version. Runtime: 01:12:00. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP10.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP10.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF AO version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP09.200515.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines are added. Runtime: 01:10:02. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP09.200515.1080p.200424.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP09.200515.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP09.200515.1080i.200424.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Runtime: 01:10:48. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP09.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP09.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF AO version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP08.200509.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV UNKNOWN (with advertisements) version. English lines are added. Runtime: 01:13:55. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP08.200509.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines are added. Runtime: 01:11:47. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP08.200509.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP08.200509.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP08.200509.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK and possibly 0utlaw Version. English lines are added. Runtime: 01:12:32. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP08.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF AO version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP07.200508.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines are added. Runtime: 01:11:10. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP07.200508.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP07.200508.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP07.200508.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP07.200508.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK and possibly 0utlaw Version. English lines are added. Runtime: 01:11:55. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP07.200508.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP07.200508.1080p.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP06.200502.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Also works with MaSK and possibly 0utlaw Version. English lines are added. Runtime: 01:13:10. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP06.200502.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV UNKNOWN (with advertisements) version. English lines are added. Runtime: 01:13:10. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP06.200502.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines are added. Runtime: 01:11:22. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP06.200502.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (SBS VoD) version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP05.RERUN.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP05.200501.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP05.200501.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP05.200501.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Runtime: 01:12:39. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP05.200501.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:11:53. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP05.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL version (SBS VoD). Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP05.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP04.200425.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV UNKNOWN with advertisements version. Runtime: 01:13:36. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP04.200425.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:11:30. English lines added. **NOTE: Previous upload had the next episode preview missing, if you have downloaded the old one, delete it now and replace this one.** Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP04.200425.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP04.200425.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP04.200425.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Runtime: 01:12:15. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP04.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL version (SBS VoD). Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP04.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF version. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP03.200424.HDTV.H264-NEXT-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:10:41. Made a timing adjustment on the 2nd half of the episode. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP03.200424.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:10:41. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP03.200424.1080p.HDTV-MaSK-NF-V2
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP03.200424.1080p.HDTV.x265-0utlaw-NF-V2
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP03.200424.1080i.IPTV.H264-WiND-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Made a timing adjustment on the 2nd half of the episode. Runtime: 01:10:41. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP03.200424.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. To download the RAWs, you may follow, wind2song via Twitter. Runtime: 01:11:26. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP03.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL version (SBS VoD). Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP03.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF version. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP02.200418.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV UNKNOWN with advertisements version. Runtime: 01:14:10. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP02.200418.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:11:50. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP02.200418.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL version (SBS VoD). Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP02.200418.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP02.200418.1080p.HDTV.x265-0utlaw
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP02.200418.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Runtime: 01:12:35. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP02.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP01.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced WEB-DL NF version. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP01.200417.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV UNKNOWN with advertisements version. Runtime: 01:13:11. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP01.200417.HDTV.H264-NEXT-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:11:20. English lines added. Fixed minor sync issues. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates. 

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP01.200417.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:11:20. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP01.200417.1080p.SBS.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL version (SBS VoD). Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP01.200417.1080p.HDTV-MaSK-NF
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP01.200417.1080p.HDTV.x265-0utlaw
  • 国王-永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.EP01.200417.1080i.IPTV.H264-WiND-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV WiND version. Runtime: 01:11:20. English lines added. Follow @TteokbokkiSubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode16End.NEXT
  By GIRIN_

  NEXT Version Without Ads (1h.15m.34s) 

 • English
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode15.NEXT
  By GIRIN_

  NEXT Version Without Ads (1h.19m.35s) 

 • English
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode14.NEXT
  By GIRIN_

  NEXT Version Without Ads (1h.10m.28s) 

 • English
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode13.NEXT
  By GIRIN_

  NEXT Version Without Ads (1h.11m.45s) 

 • English
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode12.NEXT
  By GIRIN_

  NEXT Version Without Ads (1h.10m.51s) 

 • English
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode11.NEXT
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode11.WEB-DL.Eng
  By GIRIN_

  Runtime 1h.10m.59s (𝙉𝙀𝙓𝙏), & 1h.12m.01s (𝙒𝙀𝘽-𝘿𝙇) by 🦒 GIRIN_ 🦒 

 • English
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode10.NEXT
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode09.NEXT
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode08.NEXT
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode07.NEXT
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode06.NEXT
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode05.NEXT
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode04.NEXT
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode03.NEXT
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode02.NEXT
  • 国王:永远的君主–The-King-Eternal-Monarch-Episode01.NEXT
  By GIRIN_

  Ep. 1-10, NEXT Version Without Ads 

 • English
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode16End.NEXT-NF
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode16End.WEB-DL
  By ParkMinYoung

  𝐄𝐩. 16End -- NO ADS -- 

 • English
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode15.NEXT-NF
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode15.WEB-DL
  By ParkMinYoung

  𝐄𝐩. 15 -- NO ADS --  

 • English
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode14.NEXT-NF
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode14.WEB-DL
  By ParkMinYoung

  𝐄𝐩. 14 -- NO ADS -- 

 • English
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode13.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode12.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode11.NEXT-NF
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode13.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode12.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode11.WEB-DL
  By ParkMinYoung

  𝐄𝐩. 11-13 -- NO ADS -- 

 • English
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode10.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode09.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode08.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode07.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode06.NEXT-NF
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode10.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode09.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode08.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode07.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode06.WEB-DL
  By ParkMinYoung

  𝐄𝐩. 6-10 -- NO ADS -- 

 • English
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode08.NEXT-NF [Ads]
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode06.NEXT-NF [Ads]
  By ParkMinYoung

  𝐄𝐩. 6 & 8 -- WITH ADS -- 

 • English
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode05.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode04.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode03.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode02.NEXT-NF
  • 国王:永远的君主–The.King.Eternal.Monarch.Episode01.NEXT-NF
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode05.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode04.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode03.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode02.WEB-DL
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode01.WEB-DL
  By ParkMinYoung

  𝐄𝐩. 1-5 -- NO ADS -- 

 • English
  • 国王:永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.E08.540p.raiona.encodes
  By val_gates

  [Raiona Encodes Version] The sub is not mine i uploaded this subtitle especially only for those who have the raiona encode version. Thanks to @TteokbokkiSubs for the subtitles. For more updates of the sub just Follow @TteokbokkiSubs on Twitter. for 540 raw check this link: https://doramax264.com/40987/th-kng-etrnl-mnch-drama-2020/ 

 • English
  • 国王:永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.E07.540p.raiona.encodes
  By val_gates

  [Raiona Encodes Version] The sub is not mine i uploaded this subtitle especially only for those who have the raiona encode version. Thanks to @TteokbokkiSubs for the subtitles. For more updates of the sub just Follow @TteokbokkiSubs on Twitter. for 540 raw check this link: https://doramax264.com/40987/th-kng-etrnl-mnch-drama-2020/ 

 • English
  • 国王:永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.E05-E06.540p.raiona.encodes
  By val_gates

  [Raiona Encodes Version] The sub is not mine i uploaded this subtitle especially only for those who have the raiona encode version. Thanks to @TteokbokkiSubs for the subtitles. For more updates of the sub just Follow @TteokbokkiSubs on Twitter. for 540 raw check this link: https://doramax264.com/40987/th-kng-etrnl-mnch-drama-2020/ 

 • English
  • 国王:永远的君主.The.King.Eternal.Monarch.E01-E03.540p.raiona.encodes
  By val_gates

  [Raiona Encodes Version] The sub is not mine i uploaded this subtitle especially only for those who have the raiona encode version. Thanks to @TteokbokkiSubs for the subtitles. For more updates of the sub just Follow @TteokbokkiSubs on Twitter. for 540 raw check this link: https://doramax264.com/40987/th-kng-etrnl-mnch-drama-2020/ 

 • English
  • ㅡ더 킹:영원의ㅡ군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Ep6.NEXT.NF
  • ㅡ더 킹:영원의ㅡ군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Ep5.NEXT.NF
  • ㅡ더 킹:영원의ㅡ군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Ep4.NEXT.NF
  • ㅡ더 킹:영원의ㅡ군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Ep3.NEXT.NF
  • ㅡ더 킹:영원의ㅡ군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Ep2.NEXT.NF
  • ㅡ더 킹:영원의ㅡ군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Ep1.NEXT.NF
  By RippedSubs

  Episode 1-6  

 • English
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode16END.WEB-DL.Eng
  By GIRIN_

  Subtitle Retail 

 • English
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode15.WEB-DL.Eng
  By GIRIN_

  Subtitle Retail 

 • English
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode14.WEB-DL.Eng
  By GIRIN_

  Subtitle Retail 

 • English
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode13.WEB-DL.Eng
  By GIRIN_

  Subtitle Retail 

 • English
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode12.WEB-DL.Eng
  By GIRIN_

  Subtitle Retail 

 • English
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode10.WEB-DL.Eng
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode09.WEB-DL.Eng
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode08.WEB-DL.Eng
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode07.WEB-DL.Eng
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode06.WEB-DL.Eng
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode05.WEB-DL.Eng
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode04.WEB-DL.Eng
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode03.WEB-DL.Eng
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode02.WEB-DL.Eng
  • 더킹:영원의군주ㅡThe.King.Eternal.Monarch.Episode01.WEB-DL.Eng
  By GIRIN_

  Subtitle Retail is Only WEB-DL by 🦒 GIRIN_ 🦒 (Not Edited) 

 • English
  • 더 킹-영원의 군주.E10.200516.HDTV.H264.720p-NEXT
  By xiaopii

  The other subtitles for Episode 10 was completely out of sync so I resynced it (this "NEXT" version has the commercial in the middle). 

 • English
  • 더 킹-영원의 군주.E02.200418.720p-NEXT
  By TmHope

  Sync for SBS version with ads 

 • English
  • 더 킹-영원의 군주.E02.200418.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By BionicDreamer

  Synced for E02.200418.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi 

 • English
  • 더 킹-영원의 군주.E01.200417.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By BionicDreamer

  Synced for E01.200417.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi 

 • English
  • 더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E04.200425-NEXT
  By KURIRMALAM

  Subtitle by Netflix. Subtitle translation by Sun-young Baek. Synced by Sallyuchi (from avistaz) for NEXT. 

 • English
  • 더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E03.200424-NEXT
  By KURIRMALAM

  Subtitle by Netflix. Subtitle translation by Sun-young Baek. Synced by Sallyuchi (from avistaz) for NEXT. 

 • English
  • 더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E02.200418-NEXT
  By KURIRMALAM

  Subtitle by Netflix. Subtitle translation by Sun-young Baek. Synced by Sallyuchi (from avistaz) for NEXT. 

 • English
  • 더 킹: 영원 의 군주.The.King.Eternal.Monarch.E01.200417-NEXT
  By KURIRMALAM

  Subtitle by Netflix. Subtitle translation by Ju-young Park. Synced by Sallyuchi (from avistaz) for NEXT.  

 • English
  • 더 킹: 영원 의 군주.The King: Eternal.Monarch.E01.200417.720p-NEXT-Netflix
  By RegisterMan

  Netflix, synced with no creds 

 • English
  • 더 킹: 영원 의 군주.The King: Eternal Monarch.E01.WEB-DL.NF
  By SULTAN_KHILAF

   

 • English
  • 더 킹: 영원 의 군주.The King: Eternal Monarch.E01.NEXT.NF
  By SULTAN_KHILAF

   

 • English
  • 더 킹 - 영원의 군주.E08.200509.720p-NEXT - 구글검색 오토렌트.mp4
  By TmHope

  Sync for SBS version with ads 

 • English
  • 더 킹 - 영원의 군주.E07.200508.HDTV.H264.720p-NEXT
  By TmHope

  Sync for SBS version with ads 

 • English
  • 더 킹 - 영원의 군주.E06.200502.720p-NEXT
  By TmHope

  Sync for SBS version with ads 

 • English
  • 더 킹 - 영원의 군주.E05.200501.720p-NEXT
  By TmHope

  Sync for SBS version with ads 

 • English
  • 더 킹 - 영원의 군주.E04.200425.720p-NEXT
  By TmHope

  Sync for SBS version with ads 

 • English
  • 더 킹 - 영원의 군주.E03.200424.720p-NEXT
  By TmHope

  Sync for SBS version with ads 

 • English
  • 더 킹 - 영원의 군주.E01.200417.720p-NEXT
  By TmHope

  Sync for SBS version with ads 

 • English
  • The_King_Eternal_Monarch_E04_200425_720p-NEXT
  By Lorgan

   

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E16.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

   

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E15.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E14.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E13.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E12.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E11.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E10.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E09.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E08.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix. 

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E08.200509.HDTV.H264.540p-SS
  By Othonk

  Runtime 01:13:55, with Ad version 

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E07.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E06.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E05.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E04.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E03.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E02.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.S01E01.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • The.King.Eternal.Monarch.COMPLETE.EP01-16.END.HDTV.H264-NEXT-NF
  By FairuzSalsabilah

  Credit: TteokbokkiSubs 

 • English
  • 国王:永远的君主-The.King.Eternal.Monarch.E04.540p.raiona.encodes
  By val_gates

  [Raiona Encodes Version] The sub is not mine i uploaded this subtitle especially only for those who have the raiona encode version. Thanks to @TteokbokkiSubs for the subtitles. For more updates of the sub just Follow @TteokbokkiSubs on Twitter. for 540 raw check this link: https://doramax264.com/40987/th-kng-etrnl-mnch-drama-2020/ 

  Vietnamese
  • The King Eternal Monarch S01E01 720p HDTV AAC H.264-NEXT
  • The King Eternal Monarch S01E01 450p HDTV AAC H.264-NEXT
  • The King Eternal Monarch S01E01 360p HDTV AAC H.264-NEXT
  • The King Eternal Monarch S01E01 1080p HDTV AAC H.264-NEXT
  By ThayGiaoTy

  Netflix subtiles, Sync, Edit by ThayGiaoTy 

The King: Eternal Monarch (2020)

دانلود زیرنویس The King: Eternal Monarch 2020
TV Series نوع :
historical, parallel universe, alternate reality, korean, parallel world,zirnevis The King: Eternal Monarch (2020) , دانلود زیرنویس فارسی TV Series The King: Eternal Monarch (2020) کلمات کلیدی:
1 تعداد فصل ها:
2020 سال :
70 دقیقه مدت زمان فیلم :
کشور درجه
Australia MA15+
France 16
India 16
Italy T
Mexico TV-14
Singapore PG13
South Korea 15
Spain 16
United Kingdom 15
United States TV-14
درجه سنین:
8.4 امتیاز:
3168 تعداد امتیازات:
Korean زبان های فیلم :
South Korea کشور:
Fantasy ژانر:
Fantasy, Mystery, Romance ژانرهای فیلم :
Color سیاه سفید / رنگی:
Dolby Digital موزیک:
نام نقش
Sang-Hoon Baek (16 episodes, 2020)
کارگردان:
نام در نقش:
Min-Ho Lee Lee Gon
Go-eun Kim Jeong Tae Eul
Do-Hwan Woo Jo Yeong
Kyung-Nam Kim Kang Shin Jae
Eun-chae Jung Koo Seo Ryeong
Jung-Jin Lee Lee Lim
Young-ok Kim Court Lady Noh Ok Nam
Yong Ji Kim Myeong Na Ri
Dong-won Heo Detective Shim
Hong-Seok Kang Jang Michael
Won-Sang Park Detective Park
Hyun-joo Baek Secretary Mo
Hwang Young Hee Shin Jae's Mother
Mu-song Jeon Lee Jong In (Prince Buyeong)
Ki-Doong Kang Secretary Kim
Bae-soo Jeon Jeong Do In (Tae Eul's father)
Jeong-yeong Kim Seo Ryeong's Mother
Hae-Young Lee Lee Lim's assistant
Jung-Yeon Seo Song Jeong Hye
Sang-Eun Song Gyeong Ran
Hyun-jun Jung Lee Gon (young)
So-jin Park Jo Hae In (Psychiatrist)
Moon Woo-Jin Kang Hyeon Min (young)
Lee Hwang-Eui Seo Ryeong's advisor
Hyeon-jong Sin Horse doctor
Hyun-min Yang Gambling boss
Jae-yoon Jo Toy Shop Owner
Si-Yul Jung Jo Yeong (young)
In-ho Tae Chairman Choe
Joo-man Yoon Lee Lim's assistant
Kwon Yul Emperor Lee Ho
Sung-je Cha Birthday party boy
Garrison Michael Farquharson-Keener BDC News Anchor
Park Hoon Jo Yeong's father
Ji-hyeon Lee Eun Seob's Mother
Soo-Yun Shin Koo Seo Ryeong (young)
بازیگران:
 • A modern-day Korean emperor passes through a mysterious portal and into a parallel world, where he encounters a feisty police detective. - (Source: Netflix)
 • In 1994, the Kingdom of Corea encounters severe upheaval. The King is murdered by his brother Lee Lim and the King's son Lee Gon is stabbed in the neck, but he survives. The murderous Lee Lim seeks to possess the Manpasikjeok, which is legendary flute that holds supernatural powers. After a mysterious figure appears with a gun, Lee Lim slips away with only half of the now broken flute. The young Lee Gon holds onto a police badge he grabbed from the mysterious figure. The next day, Lee Gon is appointed the next ruler of the Kingdom of Corea. 25 years later, in the autumn of 2019, King Lee Gon governs the Kingdom of Corea as its benevolent leader. He is still haunted by what happened when he was a child and the mystery behind the police badge left by his savior. The police badge he held was issued on November 11, 2019 for Lieutenant Jeong Tae Eul. Autumn 2019, in the Republic of Korea. Jeong Tae Eul is a detective in the Violent Crimes Division at the Seoul Jongo Police Station. She is working undercover to take down the operator of an illegal online gambling operation. Meanwhile, in the Kingdom of Corea, King Lee Gon chases after someone that is dressed like a rabbit with a clock. King Lee Gon has a feeling that the person dressed like a rabbit may be his mysterious savior from 25 years earlier. King Lee Gon mounts his horse Maximus and enters the forest. Soon, he crosses over from the Kingdom of Corea into the parallel world of the Republic of Korea, where Lee Gon finally meets Detective Jeong Tae Eul. - (Source: AsianWiki)
Plot:
Gwanghwamun Square, Seoul, South Korea, Saseong Hermitage, Saseongam, Mt. Osan, Gurye, Jeollanam-do, South Korea, Misari Regatta, Hanam City, Gyeonggi Province, South Korea, Busan Exhibition and Convention Center - BEXCO, Centum City, Haeundae-gu, Busan, South Korea, Ahopsan Bamboo forest, Busan, South Korea, Jungri Sports Park, Daegu, South Korea, Woljeonggyo Bridge, Gyeongju, South Korea, Our Lady of Lourdes Cathedral, Daegu, North Gyeongsang Province, South Korea, Sono Felice Vivaldi Park Equestrian Club, Damyeong Resort, Gangwon-do, South Korea, Mungwang Reservoir, Goesan, South Korea, Dadaepo Beach, Busan, South Korea مکان های فیلم برداری:
نام سال کشور نظر
The King: Youngwonui Gunjoo original title
O Rei eterno Brazil
The King: Eternal Monarch Canada English title
The King: Eternal Monarch France
Ο Βασιλιάς: Αιώνιος Μονάρχης Greece
The King: Eternal Monarch India Hindi title
El rey: Eterno monarca Mexico
Король: Правитель вечности Russia
Deo King: Youngwonui Gunjoo South Korea literal title
El rey, monarca eterno Spain
The King:永遠的君主 Taiwan
The King: Youngwonui Gunjoo UK
The King: Eternal Monarch USA
The King: Monarch of Eternity World-wide English title, alternative title
The King: Eternal Monarch World-wide English title
The King: Forever Sovereign World-wide English title, alternative title
همچنین این فیلم در کشورها با نام های مختلفی شناخته میشود:
دانلود زیرنویس پادشاه: پادشاه ابدی 2020

4fvbg54w3

طراحی توسط لوکس نت طراحی توسط لوکس نت
کانال فیلم در تلگرام , کانال دانلود فیلم تلگرام