جستجوی زیرنویس
Poster

دانلود زیرنویس It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아) 2020

بیشتر بدانید:imdb

دانلود زیرنویس فارسی It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아) 2020 ,persian It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아) 2020 subtitle, زیرنویس فارسی It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아) 2020 نسخه بدون سانسور ,zirnevis farsi It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아) 2020 ,subtitle for It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아) 2020 , ترجمه فارسی It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아) 2020


دانلود زیرنویس انگلیسی It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아) 2020

زیرنویس مورد نظر خود را نیافتید؟ :جستجوی دیگر قسمت های It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)

جدیدترین زیرنویسها
 • Year: 2020
 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E16.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E15.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E14.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E13.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹  

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E12.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E11.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E10.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E09.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E08.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E07.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E06.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E05.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아~Psycho.But.Its.Okay~S1E01-E16-HDTV-[@KTteam]✅
  • 사이코지만괜찮아.𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.S01E01-E16~Complete~HDTV-[@KTteam]
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01.to.E16-All-@KTteam
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E16.end-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E15-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E14-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E13-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E12-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E11-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E10-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E09-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E08-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E07-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E06-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E05-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌺هماهنگ با دو نسخه باتبلیغ میانی و بدون تبلیغ🌺 @KTteam 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03-Web.DL-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02-Web.DL-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01-Web.DL-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01-HDTV-[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.S01.COMPLETE. web-dl ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️ تمام قسمتها Netflix نسخه هماهنگ با  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.S01.COMPLETE ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️ تمام قسمتها 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E16.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E16 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E15.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E15 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E14.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E14 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E13.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E13 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️ 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E12.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E12 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E11.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E11 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E10.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E10 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️ 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E09.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E09 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E08.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E08 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E07.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E07 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️ 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E06.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E06 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E05.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E05 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E04.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E04 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E03.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E03 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E02.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E02 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E01.web-dl ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E01 ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️@Barcodesubtitle❤️  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E13🔵2020.Opus.SuB
  By Bahar336

  (Opus-Sub Team) SaFirA & Bahar336 | | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E12🔵2020.Opus.SuB
  By Mahboobe1994

  💙💙(Opus-Sub Team) Mahboobe1994 | | @OpusSuB 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E11🔵2020.Opus.SuB
  By safira3000

  💙💙(Opus-Sub Team) SaFira & M@hsa | | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E10🔵2020.Opus.SuB
  By safira3000

  💙💙(Opus-Sub Team) Safira & Bahar336 & Mahboobe1994 | | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E09🔵2020.Opus.SuB
  By Bahar336

  (Opus-Sub Team) M@hsa & Bahar336 | | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E08🔵2020.Opus.SuB
  By Mahboobe1994

  💙💙(Opus-Sub Team) Safira & Mahboobe1994 | | @OpusSuB 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E07🔵2020.Opus.SuB
  By Bahar336

  (Opus-Sub Team) M@hsa & Bahar336 | | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E06🔵2020.Opus.SuB
  By safira3000

  💙💙(Opus-Sub Team) Safira & Mahboobe1994 & Ney | | @OpusSub  

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E05🔵2020.Opus.SuB
  By Bahar336

  💙💙(Opus-Sub Team) M@hsa & Bahar336 | | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E04🔵2020.Opus.SuB
  By Mahboobe1994

  💙💙(Opus-Sub Team) Safira & Mahboobe1994 | | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E03🔵2020.Opus.SuB
  By Bahar336

  💙💙(Opus-Sub Team) M@hsa & Bahar336 | | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E02🔵2020.Opus.SuB
  By Bahar336

  💙💙(Opus-Sub Team) Mahboobe1994 & Bahar336 | | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E01🔵2020.Opus.SuB
  By safira3000

  💙💙(Opus-Sub Team) Safira | | @OpusSub 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E16-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Hnoozna

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E16-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Hnoozna

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E15-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E15-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E14-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E14-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E13-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E13-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E11-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E11-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E10-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E10-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E09-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E09-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E08-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E08-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E07-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E07-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E06-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E06-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E05-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E05-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01-NF-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01-HDTV-ProMovi.ir 🧡
  By Saharnaz_GH

  ❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 

 • Farsi/Persian
  • It's Okay to Not Be Okay E2
  By 30sub

  30nama هماهنگی زیرنویس با انکود 1گیگ سایت  

 • Farsi/Persian
  • It's Okay to Not Be Okay E1
  By 30sub

  30nama هماهنگی زیرنویس با انکود 1گیگ سایت 

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E08.sunflowermag.site 🌻
  By zshkoo

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سپیده؛ مانا؛ پریسا؛ مارال؛ هستی و زهرا 

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E07.sunflowermag.site 🌻
  By zshkoo

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سپیده مانا مارال هستی و زهرا 

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E06.sunflowermag.site 🌻
  By zshkoo

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سپیده؛ مانا؛ مارال؛ هستی و زهرا 

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E05.sunflowermag.site 🌻
  By zshkoo

  کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: سپیده - مانا - مارال - هستی و زهرا 

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04.sunflowermag.site 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما و دریافت سریع تر زیرنویس در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03.sunflowermag.site 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما و دریافت سریع تر زیرنویس در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.sunflowermag.site 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما و دریافت سریع تر زیرنویس در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01.sunflowermag.site 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما و دریافت سریع تر زیرنویس در کانال مجله  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-xPsycho.But.Its.Okay.S01E01-E16.END.WEBRip
  By ParkMinYoung

  𝐁𝐀𝐓𝐂𝐇 - 𝐖𝐄𝐁𝐑𝐢𝐩 𝐍𝐄𝐓𝐅𝐋𝐈𝐗 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-xPsycho.But.Its.Okay.S01E01-E16.END.TVING
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.15-END.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  𝐁𝐀𝐓𝐂𝐇 - 𝐓𝐕𝐈𝐍𝐆 ( Deresisi , 0utlaw , DIY, AppleTor ) 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-xPsycho.But.Its.Okay.S01E01-E16.END.NEXT
  By ParkMinYoung

  𝐁𝐀𝐓𝐂𝐇 - 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐖𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐀𝐝𝐬 / Downloads ➺ https://dramaday.net/its-okay-to-not-be-okay/ │ ღ Donate ☛ paypal.com/paypalme/parkminyoungsubs 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.S01.COMPLETE.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.S01.COMPLETE.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.S01.COMPLETE.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01.COMPLETE.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01.COMPLETE.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01.COMPLETE.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] The Complete Series, synced to TViNG WEB-DL/Rip (AppleTor/Deresisi/0utlaw) version. English lines added on select episodes. Enjoy watching! Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.S01.COMPLETE.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01.COMPLETE.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] The Complete Series, synced to HDTV NEXT version. English lines added on select episodes. Enjoy watching! Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates. 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.S01.COMPLETE.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.S01.COMPLETE.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.S01.COMPLETE.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01.COMPLETE.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01.COMPLETE.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01.COMPLETE.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] The Complete Series, synced to NF WEB-DL version. English lines added on select episodes. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.S01.COMPLETE.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01.COMPLETE.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] The Complete Series, synced to HDTV Th2Rain version. English lines added on select episodes. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Enjoy watching! Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps16-End.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.16-End.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.16-End.WEBRip NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 1h.20m.17s / 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘠𝘰𝘶 𝘧𝘰𝘳 𝘞𝘢𝘵𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝐈𝐭'𝐬 𝐎𝐤𝐚𝐲 𝐓𝐨 𝐍𝐨𝐭 𝐁𝐞 𝐎𝐤𝐚𝐲 :) 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs16End.200809.720p-NEXT
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS16END.200809.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 20M 17S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS16.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS16.END.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS16.END.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS16.END.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS16.END.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS16.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Series finale, Synced to WEB-DL Deresisi (TViNG) version. May work on AppleTor and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS16.END.200809.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS16.END.200809.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Series Finale, synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:23:28. Thanks for watching! Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS16.END.200809.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS16.END.200809.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Series finale, synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:20:17. English lines added. Thanks for watching, guys! Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS16.END.200809.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS15.200808.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS16.END.200809.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.200808.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtimes: E15: 01:17:25, E16 (END): 01:20:15. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS15.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS15.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS15.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. May work on Deresisi and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps15.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.15.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.17m.26s (27s) 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS15.200808.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.200808.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:20:25. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS15.200808.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.200808.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:17:26. English lines added. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates. Series Finale tomorrow!  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs15.200808.720p-NEXT {1.65G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.200808.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 17M 26S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS15.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS15.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS15.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS15.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps14.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.14.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.17m.07s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS14.200802.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.200802.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:20:25. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS14.200802.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.200802.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Runtime: 01:17:07. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates. Series Finale next weekend!  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs14.200802.720p-NEXT {1.63G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.200802.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 17M 07S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS14.200802.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS13.200801.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.200802.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.200801.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: E13: 01:20:40, E14: 01:21:28. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS14.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS14.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. May work on Deresisi and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS14.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS14.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS14.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS14.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS13.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS13.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. May work on Deresisi and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps13.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.13.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.21m.28s (29s) 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS13.200801.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.200801.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:24:46. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS13.200801.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.200801.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Added English lines. Runtime: 01:21:28. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs13.200801.720p-NEXT {1.73G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.200801.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 21M 28S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS13.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS13.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS13.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS13.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps12.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.12.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.12m.34s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS12.200726.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.200726.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. Fixed line issues. Runtime: 01:12:34. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs12.200726.720p-NEXT {1.54G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.200726.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 12M 34S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS12.200726.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS11.200725.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.200726.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.200725.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtimes: E11: 01:24:29, E12: 01:12:44. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS12.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EP12.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL Deresisi (TViNG) version. May work on AppleTor and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS12.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS12.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS12.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS11.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS11.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS11.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL Deresisi (TViNG) version. May work on AppleTor and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps11.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.11.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.24m.30s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS11.200725.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.200725.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:27:46. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS11.200725.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.200725.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:24:30. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs11.200725.720p-NEXT {1.83G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.200725.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 24 M 30 S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS11.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS11.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS11.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS10.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS10.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS10.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS10.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS10.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS10.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps10.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.10.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.20m.41s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS10.200719.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS10.200719.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added (+ updated with 1 missing line added). Runtime: 01:20:41. Original upload: 1,173 DLs. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs10.200719.720p-NEXT {1.71G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS10.200719.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 20 M 41 S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS10.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS10.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS10.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS10.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS10.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-ExREN
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS10.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS10.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS10.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:20:40. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps09.NEXT.NF [ Ads ] 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.09.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 [ Ads ] 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.16m.45s┃𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝙉𝙀𝙓𝙏 𝙑𝙚𝙧𝙨𝙞𝙤𝙣 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘼𝙙𝙨, 𝘕𝘰𝘵 𝘞𝘌𝘉-𝘋𝘓 𝘝𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯, 𝘢𝘴 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘭𝘦. 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps09.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.09.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.13m.30s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS09.200718.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS09.200718.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:16:45. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS09.200718.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS09.200718.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:13:30. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs09.200718.720p-NEXT {1.57G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS09.200718.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 13 M 30 S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS09.200718.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS09.200718.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:13:29. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS09.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS09.1080p.WEB-DL.H265.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS09.1080p.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS09.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS09.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS09.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS09.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS09.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS09.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS09.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL TViNG version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps08.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.08.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.15m.46s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.200712.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.200712.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:15:46. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs08.200712.720p-NEXT {1.61G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.200712.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 15 M 46 S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.200712.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.200712.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:15:46. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.1080p.WEBRip.H264.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.1080p.WEBRip.H264.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps07.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.07.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.10m.47s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.200711.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.200711.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:10:47. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs07.200711.720p-NEXT.mp4 {1.59G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.200711.720p-NEXT.mp4
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 10 M 47 S ... + Yellow Text 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.200711.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.200711.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:15:46. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF-V2
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL TViNG version. Made a minor adjustment on the opening title text. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps06.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.06.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.10m.06s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.200705.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.200705.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:13:13. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.200705.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.200705.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:10:06. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs06.200705.720p-NEXT {1.49G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.200705.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 10 M 06 S ... Improved Sub. + Yellow-Red Text .. No Credit in Subs 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.200705.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.200705.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:09:59. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.WEBRip.H264.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.1080p.WEBRip.H264.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL TViNG version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps05.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.05.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.11m.56s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.200704.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.200704.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:15:02. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.200704.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.200704.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:11:56. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs05.200704.720p-NEXT {1.53G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.200704.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 11 M 56 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.200704.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.200704.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:11:49. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL TViNG version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps04.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.04.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.08m.58s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.200628.HDTV.H264-UNKNOWN-NF-V2
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.200628.HDTV.H264-UNKNOWN-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] V2, synced to HDTV UNKNOWN version. Added a missing English line. Runtime: 01:08:58. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.200628.HDTV.H264-NEXT-NF-V2
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.200628.HDTV.H264-NEXT-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] V2, synced to HDTV NEXT version. Made some minor sync adjustment and added a missing English line. V2 Uploads: 2,476. Runtime: 01:08:58. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs04.200628.720p-NEXT {1.44G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.200628.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 08 M 58 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.200628.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.200628.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] V2, synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:08:50. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS04.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS04.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps03.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.03.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.15m.11s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS03.200627.HDTV.H264-NEXT-NF-V2
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.200627.HDTV.H264-NEXT-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] V2, synced to HDTV NEXT version. Added English lines that were missing in the previous version. Runtime: 01:15:11. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs03.200627.720p-NEXT (1.62G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.200627.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 15 M 11 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS03.200627.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF-V2
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.200627.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] V2, Synced to HDTV th2RAIN version. Added English lines that were missing in the previous version. Runtime: 01:15:03. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF-V2
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] V2, synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS03.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY-V2
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] V2, synced to WEB-DL NF version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-DIY-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-DIY-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL TViNG version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps02.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.02.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.12m.31s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.200621.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.200621.HDTV.H264-UNKNOWN-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. Runtime: 1:14:28. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.200621.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.200621.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:12:31. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates.  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.200621.720p-NEXT (1.53G)
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.200621.720p-NEXT
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 12 M 31 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.200621.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.200620.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.200620.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.200620.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: E01 (incl. animated "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence), 01:14:18 / E02: 1:12:24 . To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-Deresisi-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.1080p.WEBRip.H265.AAC-0utlaw-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL TViNG version. Includes the post-credit "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.Eps01.NEXT.NF 💟
  • 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.01.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅 💞
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.11m.55s 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.200620.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.200620.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:11:55. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.200620.720p-NEXT
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.200620.720p-NEXT (1.52G)
  By TorrentQQSubs

  Runtime 1H 11 M 55 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Includes the post-credit "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E09.1080p.WEBRip.x265-0utlaw
  By PinoyAdjuster.

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. TTEOKBOKKIsubs Subs Release. Re-adjust for 0utlaw release. 

 • English
  • 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS11.200725.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:24:29. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E16.200809.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced accordingly to this version of the file. Credit to the source.  

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E15.200808.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced accordingly to this version of the file. Credit to the source. 

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E14.200802.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced accordingly to this version of the file. Credit to the source. 

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E13.200801.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced accordingly to this version of the file. Credit to the source. 

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E12.200726.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced and re-edited accordingly to this version of the file. Credit to the source. 

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E11.200725.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced and re-edited accordingly to this version of the file. Credit to the source. 

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E10.200719.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced and re-edited accordingly to this version of the file. Credit to the source. 

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E09.200718.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced accordingly to this version of the file. Credit to the source. 

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E08.200712.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced accordingly to this version of the file. Credit to ParkMinYoung for the subtitle. 

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E07.200711.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Resynced accordingly to this version of the file. Credit to ParkMinYoung for the subtitle. 

 • English
  • 사이코지만 괜찮아-It's Okay to Not Be Okay (1-16)(Batch)(Deresisi)
  By Jon_Slow

  𝐁𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐨𝐟 "𝐈𝐭'𝐬 𝐎𝐤𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐍𝐨𝐭 𝐁𝐞 𝐎𝐤𝐚𝐲" (𝐃𝐞𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐢). 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.15.WEBRip NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.14.WEBRip NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.13.WEBRip NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.12.WEBRip NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.11.WEBRip NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.10.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.09.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.08.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.07.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

  This is the WEB-DL Version, not the NEXT Version, as written in the file. 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.06.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.05.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.04.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.03.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.02.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay.Ep.01.WEB-DL NETFLIX / SH3LBY
  By ParkMinYoung

   

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.15.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.18m.15s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.14.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.17m.56s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.13.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.22m.17s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.12.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.13m.33s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.11.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.25m.19s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.10.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.21m.30s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.09.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.14m.18s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.08.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.16m.36s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.07.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.11m.35s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.06.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.10m.48s 

 • English
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.05.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  • Psycho.But.It's.Okay Ep.04.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi / 0utlaw 💘
  By ParkMinYoung

  Duration 1h.09m.39s & 1h.12m.33s 

 • English
  • It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E10.WEBRip.Netflix
  By Phat Huu

   

 • English
  • It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E09.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E08.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E06.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E05.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E04.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E03.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E02.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

   

 • English
  • It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E01.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix.  

 • English
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.COMPLETE.E01-E16.END.HDTV.H264-NEXT-NF
  By FairuzSalsabilah

  COMPLETE E01-E16. Credit: TteokbokkiSubs & ParkMinYoung  

  Bengali
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.NEXT-NF
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.H264-NEXT-NF
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.Bangla Subtitle
  • Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.Bangla Sub
  By Dew.shishir

   

Subtitles rated bad

Bengali Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.NEXT-NF   Dew.shishir
 
Bengali Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.H264-NEXT-NF   Dew.shishir
 
Bengali Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.Bangla Subtitle   Dew.shishir
 
Bengali Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.Bangla Sub   Dew.shishir
 

4fvbg54w3

طراحی توسط لوکس نت طراحی توسط لوکس نت
کانال فیلم در تلگرام , کانال دانلود فیلم تلگرام