دانلود آهنگ ندارد باورم کن قصه ی این عاشقی آخر ندارد 

جان من بی من مرو تنها شدن درمان ندار 

د عاشقی بی همنفس در این قفس پایان ندارد 
رفتنت را قلب من زیبای من باور 

ندارد باورم کن قصه ی این عاشقی آخر ندارد 
من نگارم میرود دار و ندارم میرود وای اگر روزی چو من تنها بماند 
من نگارم میرود آرام جانم میرود وای اگر تنها لب دریا بماند