دانلود آهنگ تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم

این برف پیری بر سرم سنگین نشیند چنین
من بودم و دل بود و می آواز من آوای نی .!!.
هر گوشه میزد طنین اکنون منم حیران
ز عمر رفته سرگردان ای خدای من .!!.
با این تن خسته هزاران ناله بنشسته در صدای من
ای عشق نافرجام من، رفتی کجا .!!.
ای آرزوی خام من رفتی کجا
آن دوره آشفتگی های تو کو .!!.

UpMusicTag دانلود آهنگ هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم

ای عمر نا آرام من رفتی کجا
تو بخوان شب همه شب برایم ای مرغ سحر .!!.
که دل خسته من در آمد از سینه به در
تو سبک بالی و من اسیر بشکسته پرم .!!.
تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم
تو بخوان تو بخوان به گوش اهل جهان .!!.
که خبر شود از شتاب این کاروان
هرگز نمیشد باورم  .!!.