دانلود فیلم The Shrine 2010 - معبد

دانلود فیلم The Shrine 2010 - معبد
گروهی خبرنگار جوان در مورد فرقه ای که گقته می شود انسانها را قربانی کرده اند تحقیق می کنند اما جاه طلبی شان ممکن است آنها را تبدیل به هدف بعدی فرقه کند...