دانلود فیلم Bullet to the Head 2012 - گلوله به سر

دانلود فیلم Bullet to the Head 2012 - گلوله به سر
بعد از اینکه همکار یک آدم کش و همکار یک پلیس نیو اورلئانی کشته می شوند، دو عضو باقی مانده برای نابودی دشمن مشترکشان اتحادی را در میان خودشان تشکیل می دهند و...