دانلود فیلم Byzantium 2012 - بیزانتیوم

دانلود فیلم Byzantium 2012 - بیزانتیوم
حضور ناگهانی دو زن مرموز در یک شهر ساحلی در حالی که بدنبال سرپناه در شهر هستند، شهروندان را با عواقب مرگبار راز این دو مواجه می کند...