دانلود فیلم Darkling2022 - تیره شدن

دانلود فیلم Darkling2022 - تیره شدن
نامه دختری از کوزوو، تقدیم به پدر گمشده اش، که در سازمان ملل خوانده شد، که در آن به طور علنی به زندگی دشوار صرب ها، به ویژه کودکان صرب در مناطق تحت محاصره می پردازد.