دانلود فیلم A Bag of Marbles 2017 - یک کیسه مرمر

دانلود فیلم A Bag of Marbles 2017 - یک کیسه مرمر
زمانی که فرانسه در جنگ جهانی دوم به تصرف نازی ها درآمد ،یک پسر بچه یهودی و برادرش سعی دارند تا از دست نازی ها فرار کنند ...