دانلود فیلم I Spit on Your Grave 2 2013 - روی قبرت تف می کنم ۲

دانلود فیلم I Spit on Your Grave 2 2013 - روی قبرت تف می کنم ۲
وقتی کیتی بی گناه پیشنهاد گرفتن عکس های جدید برای نمونه کارش را می پذیرد، این تجربه به سرعت به کابوس تجاوز، شکنجه و آدم ربایی تبدیل می شود. اکنون، او باید قدرتی برای گرفتن انتقام وحشیانه خود پیدا کند.