دانلود فیلم Words and Pictures 2013 - واژه ها و تصاویر

دانلود فیلم Words and Pictures 2013 - واژه ها و تصاویر
یک معلم هنر و یک معلم انگلیسی در مدرسه خود رقابتی را بین دانش آموزان به راه می اندازند تا آنها تصمیم بگیرند که حروف مهمتر است یا تصاویر...