دانلود فیلم Breach 2007 - رخنه

دانلود فیلم Breach 2007 - رخنه
بیشترین سهم دوران جنگ سرد، نصیب مامورین امنیتی هر دو طرف بلوک شرق و غرب شد. مامورین آمریکایی و روسی باید غیر از جنگیدن با طرف مقابل، مراقب شکاف های امنیتی سازمان خویش نیز می بودند.