دانلود فیلم The Killers 1964 - قاتلان

دانلود فیلم The Killers 1964 - قاتلان
با تعجب از اینکه قربانی قراردادشان سعی نکرد از آنها فرار کند، دو مرد ضارب حرفه ای سعی می کنند بفهمند چه کسی و چرا آنها را استخدام کرده است.