دانلود فیلم Day of the Dead: Bloodline 2017 - روز مردگان: تبار

دانلود فیلم Day of the Dead: Bloodline 2017 - روز مردگان: تبار
گروه کوچکی از پرسنل نظامی و مهاجران در یک پناهگاه زیرزمینی زندگی می کنند، زیرا آنها در تلاش برای یافتن یک درمان در دنیا هستند که توسط زامبی ها به سر می برند.