دانلود فیلم Partisan 2015 - پارتیزان

دانلود فیلم Partisan 2015 - پارتیزان
الکساندر، یک پسر که در کمون منزوی بزرگ شده است،درک میکند که افزایش عدم تمایلش به قرار گیری در خط او را در مسیر برخورد با گرگوری، که رهبر کاریزماتیک و سلطه گر جامعه است ...