دانلود فیلم Urban Legends: Bloody Mary 2005 - افسانه محلی: مری خونین

دانلود فیلم Urban Legends: Bloody Mary 2005 - افسانه محلی: مری خونین
در شب مراسم رقص فارغ التحصیلی، سه دوست دبیرستانی طلسمی را می خوانند که منجر به آزاد شدن روحی شیطانی از گذشته می شود و...