دانلود فیلم The Secret of the Magic Gourd 2007 - کدوی اسرار آمیز

دانلود فیلم The Secret of the Magic Gourd 2007 - کدوی اسرار آمیز
بعد از آنکه ونگ باگو با کدویی سحرآمیز که می تواند در لحظه هرچیزی که می خواهد را به وی بدهد آشنا می شود، پسر خجالتی داستان ما به قهرمانی ستودنی در میان هم کلاسی هایش تبدیل می شود و...