دانلود فیلم A Matador's Mistress 2008 - مانولت

دانلود فیلم A Matador's Mistress 2008 - مانولت
فیلم در سفری از سویا به لینارس شروع می‌شود، جایی که مانوله برای دیدن مادرش در کوردوبا توقف می‌کند. او بخش هایی از زندگی خود را به یاد خواهد آورد.