دانلود فیلم Viking Blood 2019 - خون وایکینگ

دانلود فیلم Viking Blood 2019 - خون وایکینگ
یک وایکینگ مزدور، خود را در میان نبرد خدایان قدیمی و جدید می یابد. او متوجه می شود که هیچ یک از این دو جبهه متسحق پیروزی نیستند و به همین ترتیب، نبردی حماسی میان خیر و شر رخ می دهد که سرنوشت ملت را رقم خواهد زد.