دانلود فیلم Hard Boiled Sweets 2012 - شیرینی های سفت

دانلود فیلم Hard Boiled Sweets 2012 - شیرینی های سفت
یکی از رئیس های اوباش ها که زنان را مورد ازار و اذیت قرار می دهد حالا یک دختر جوان تصمیم گرفته است تا او را به سزای اعمالش برساند...