دانلود فیلم Darkman II: The Return of Durant 1995 - مرد تاریکی ۲: بازگشت دورانت

دانلود فیلم Darkman II: The Return of Durant 1995 - مرد تاریکی ۲: بازگشت دورانت
دارکمن و دورانت برمی گردند و مثل همیشه از هم متنفرند. دورانت این بار قصد دارد تجارت مواد مخدر شهر را با استفاده از تسلیحات پیشرفته به دست بگیرد. دارکمن باید وارد عمل شود و سعی کند یک بار برای همیشه دورانت را متوقف کند.