دانلود فیلم هندی Viceroy's House 2017 - خانه نایب السلطنه

دانلود فیلم هندی Viceroy's House 2017 - خانه نایب السلطنه
آخرین نایب السلطنه هند ارباب مون باتن وظیفه می یابد تا بر انتقال قدرت از هند مستعمره بریتانیا به هند استقلال یافته نظارت کند ، اما ناگهان با جنگ های میان گروه های مختلف روبرو می شود و باید …