دانلود فیلم Gifted Hands: The Ben Carson Story 2009 - دستان شفا بخش: داستان بن کارسون

دانلود فیلم Gifted Hands: The Ben Carson Story 2009 - دستان شفا بخش: داستان بن کارسون
فیلم داستان واقعی جراح مغز و اعصابی است که با پشت سر گذشتن موانع زیادی علم پزشکی را برای همیشه تغییر داد...