دانلود فیلم The Bone Snatcher 2003 - استخوان شکن

دانلود فیلم The Bone Snatcher 2003 - استخوان شکن
بعد از اینکه معدنچیان در صحرای نامیب بحرین مفقود می شوند گروهی از محققین برای بررسی این موضوع عازم آن مکان می شوند.