دانلود فیلم Ten Minutes Older: The Trumpet 2002 - ده دقیقه دیرتر: ترومپت

دانلود فیلم Ten Minutes Older: The Trumpet 2002 - ده دقیقه دیرتر: ترومپت
هفت فیلمساز مطرح در سطح جهان،دیدگاههای متفاوت خود را نسبت به زمان و تقدیر به تصویر می کشند...