دانلود فیلم کره ای Hit-and-Run Squad 2019 - جوخه بزن در رو

دانلود فیلم کره ای Hit-and-Run Squad 2019 - جوخه بزن در رو
یون سی یون یک افسر پلیس است، او از نیروی ضربت و عملیاتی در اداره پلیس به واحد تحقیقاتی منطقه ای در آژانس ملی پلیس باز می گردد و در کنار سون مین جی کار می کند که افسر افسر پلیس است...