دانلود مستند We Are Legion: The Story of the Hacktivists 2012 - ما لژیون هستیم داستانی از هکر ها

دانلود مستند We Are Legion: The Story of the Hacktivists 2012 - ما لژیون هستیم داستانی از هکر ها
مستندی درباره فعالیتها و اعتقادات گروهی هکر که به خود "ناشناس/Anonymous" می گویند...