دانلود فیلم Basket Case 1982 - قالب سبد

دانلود فیلم Basket Case 1982 - قالب سبد
مرد جوانی سبد بزرگی را با خود حمل می کند. داخل سبد برادر دوقلوی او قرار دارد که تصمیم دارد از پزشکانی که بر خلاف میلشان آنها را از هم جدا کرده اند انتقام بگیرد ...