دانلود فیلم Blow-Up 1966 - بزرگنمایی

دانلود فیلم Blow-Up 1966 - بزرگنمایی
عکاس مد سرشناسی به نام «توماس» (همینگز) در لندن تصور می کند, ماجرای یک قتل را کشف کرده ؛ اما شواهد یا در واقع عکس هایی که در دست دارد ,ناپدید می شود.