دانلود فیلم Asterix and Obelix vs. Caesar 1999 - آستریکس و اوبلیکس در برابر سزار

دانلود فیلم Asterix and Obelix vs. Caesar 1999 - آستریکس و اوبلیکس در برابر سزار
دهکده ایی که استریکس و ابلیکس در آن زندگی می کنند دچار مشکل شده است ، فرمانروایی روم هنوز نتوانسته این دهکده را تحت سلطه خودش درآورد و حالا میخواهد از آنها مالیات بگیرد...