دانلود فیلم Kill Command 2016 - دستور کشتن

دانلود فیلم Kill Command 2016 - دستور کشتن
فیلم در آینده ای نزدیک و در جامعه ای متکی به فناوری رخ میدهد، جایی که انسان های دیگر از دست ماشین های کشتار خسته شده اند و بر علیه آنها میشوند.