دانلود فیلم The Walk 2015 - بندباز

دانلود فیلم The Walk 2015 - بندباز
در سال 1974، فیلیپ پتیت بندباز، گروهی از افراد را برای کمک به رسیدن به آرزویش یعنی قدم زدن بر روی بند در ارتفاع ما بین دو برج مرکز تجارت جهانی، استخدام می کند.