دانلود فیلم An Empress and the Warriors 2008 - ملکه و جنگجویان

دانلود فیلم An Empress and the Warriors 2008 - ملکه و جنگجویان
امپراتور چین اقتدار خود را از دست داده است وگروه های مختلف در چند منطقه برای کـسب قدرت، حکومتهای مستقلی اعلام کرده اند. امپراتور به همراه سپاه وفادار و دختر مبارزش عازم نبرد میشوند...