دانلود فیلم Soldiers of Fortune 2012 - سربازان ثروت

دانلود فیلم Soldiers of Fortune 2012 - سربازان ثروت
گروهی از ماجراجویان ثروتمند سهم بیمه ای عظیم را میدهند تا وارد ارتش شده و ماجراجویی کنند اما این بار داستان طور دیگری پیش میرود...