دانلود مستند The Swedish Theory of Love 2015 - پنداره سوئدی عشق

دانلود مستند The Swedish Theory of Love 2015 - پنداره سوئدی عشق
کشور سوئد از دید بقیه دنیا بنظر عالی و بی نقص می آید که دارای جامعه ای متمدن و نمادی از بالاترین دستاوردهای پیشرفت انسان است. اما این مستند به ماهیت واقعی شیوه زندگی در سوئد پرداخته و سیاه چاله های موجود در این جامعه را نشان میدهد...