دانلود فیلم The Legend of Drunken Master 1994 - استاد بی کله 2

دانلود فیلم The Legend of Drunken Master 1994 - استاد بی کله 2
یک رزمی کار جوان باید میان احترام گذاشتن به خواسته ی پدر صلح جویش، و یا درگیر شدن با خارجی هایی که منابع با ارزشی را از مردمش می دزدند، یکی را انتخاب کند...