دانلود فیلم Perfect Target 1997 - هدف دقیق

دانلود فیلم Perfect Target 1997 - هدف دقیق
یک سرباز که در حال حاضر مزدور شده است،توسط همکاران سابقش به یک کشور خارجی آورده شده است برای کمک به امنیت رئیس جمهور آن کشور که در خطر است...