دانلود فیلم A Time to Love and a Time to Die 1958 - زمانی برای عشق ورزیدن و زمانی برای مردن

دانلود فیلم A Time to Love and a Time to Die 1958 - زمانی برای عشق ورزیدن و زمانی برای مردن
در سال 1944، گروهانی از سربازان آلمانی در جبهه های روسیه از ترس و سختی جنگ به ستوه آمده اند. در این زمان مرخصی که "سرباز ارنست گروبر" مدتها منتظرش بود مورد قبول واقع می شود. او پس از بازگشت به خانه در آلمان متوجه بمباران می شود.