آخرین زیرنویس ها

Farsi/Persian Edit
Language Title Type H.I. Owner Date Downloads
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   NimaAM
24 days ago
1,569
Farsi/Persian Rick and Morty - Fourth season
(2019)
Web   Notion
29 days ago
1,391
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
    MORDR3D
17 days ago
1,383
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
Web   Sorrow
23 days ago
1,352
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   EILIA
10 days ago
1,273
Farsi/Persian Rick and Morty - Fourth season
(2019)
    Mr.Life
16 days ago
1,202
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
Web   Sorrow
15 days ago
1,109
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
TV   A-Angel
17 days ago
1,055
Farsi/Persian His Dark Materials - فصل اول
(2019)
Web   EILIA
28 days ago
1,017
Farsi/Persian Rick and Morty - Fourth season
(2019)
Web   Parsa_RVNI
14 days ago
1,001
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
TV   A-Angel
10 days ago
938
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
TV   A-Angel
3 days ago
934
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   .Punisher.
24 days ago
825
Farsi/Persian Watchmen - فصل اول
(2019)
    Ali99
28 days ago
803
Farsi/Persian Shameless (US) - فصل دهم
(2019)
Web   EILIA
29 days ago
795
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   NimaAM
3 days ago
793
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   Ali99
17 days ago
781
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   Mahdi.Torabi
10 days ago
777
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   .Cardinal.
27 days ago
769
Farsi/Persian The Blacklist - فصل هفتم
(2019)
TV   SuRouSH_AbG
29 days ago
766
Farsi/Persian Rick and Morty - Fourth season
(2019)
    Mr.Life
28 days ago
754
Farsi/Persian His Dark Materials - فصل اول
(2019)
Web   EILIA
14 days ago
731
Farsi/Persian The Blacklist - فصل هفتم
(2019)
TV   highbury
23 days ago
725
Farsi/Persian Shameless (US) - فصل دهم
(2019)
Web   EILIA
13 days ago
715
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   A-Angel
4 days ago
683
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
TV   A-Angel
24 days ago
682
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   .Cardinal.
24 days ago
674
Farsi/Persian The Flash - فصل ششم
(2019)
    fawareh
16 days ago
673
Farsi/Persian His Dark Materials - فصل اول
(2019)
Web   EILIA
15 days ago
650
Farsi/Persian Watchmen - فصل اول
(2019)
Web   .Cardinal.
14 days ago
636
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   KiarashNg
24 days ago
632
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
Web   ErfanTabarsi
23 days ago
628
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
    Rzakqz
2 days ago
622
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
    mehrdadsa
16 days ago
620
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
    mehrdadsa
28 days ago
618
Farsi/Persian The Flash - فصل ششم
(2019)
    fawareh
13 days ago
618
Farsi/Persian Tom Clancy's Jack Ryan - فصل دوم
(2019)
Web   .Cardinal.
29 days ago
610
Farsi/Persian Arrow - فصل هشتم
(2019)
    fawareh
16 days ago
604
Farsi/Persian His Dark Materials - فصل اول
(2019)
Web   EILIA
7 days ago
600
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   Dark Assassin
4 days ago
598
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   .Punisher.
3 days ago
595
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   HosseinTL
24 days ago
588
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   _SinCities_
4 days ago
575
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل چهارم
(2019)
Web   RezaT4795
28 days ago
570
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   SuRouSH_AbG
4 days ago
557
Farsi/Persian Watchmen - فصل اول
(2019)
Web   .Cardinal.
8 days ago
555
Farsi/Persian Tom Clancy's Jack Ryan - فصل دوم
(2019)
Web   Mikaeil
26 days ago
545
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
Web   ErfanTabarsi
16 days ago
543